ASSESSORAMENT LABORAL

ASSESSORAMENT COMPLET EN AQUESTA MATÈRIA, INCLOENT:
  • Estudi i preparació de contractes de treball i pròrrogues. Gestió.
  • Subvencions, bonificacions i reduccions. Estudis de costos laborals.
  • Confecció de nòmines, quitances.
  • Comunicats d'alta, confirmació i baixa d'I.T., per malaltia i accident, expedients de maternitat.
  • Expedients de Regularització d'Ocupació. Tancament Patronal.
  • Acomiadaments col·lectius, acomiadaments disciplinaris. Mediació davant la Inspecció de Treball, l'Autoritat Laboral, Centre de Mediació Arbitratge i Conciliació, i davant el Tribunal Laboral de Catalunya.
  • Recursos i reclamacions prèvies. Ajornaments extraordinaris i el seu seguiment.
  • Seguretat i higiene en el treball.
  • Relacions laborals de caràcter especial i alts càrrecs directius.

Despatx Suárez